DLA MATKI ZIEMI

Dla Matki Ziemi = Dla Nas

Projekt Planet of Circles to międzynarodowy projekt wolontariacki, którego celem jest połączenie ludzi z Planetą i z „jej duszą”. Połączenie to powstaje, rozwija się i rośnie wraz z drzewem zasadzonym w ramach projektu. Ludzie łączą się z Planetą, sadząc drzewa w okręgu o wielkości około 20 metrów. Jest to działanie społeczne, które sprawia, że ludzie się spotykają. Drzewa rosnąc razem łączą się z korzeniami, co symbolizuje wzajemne połączenie między ludźmi.

Dla drzew

Jednym z celów naszego projektu jest ratowanie drzewek znajdujących się w miejscach nieodpowiednich do ich wzrostu i przesadzania w inne miejsca.

Dla miejsc (do konwersji miast, z zaniedbanych do zamożnych)

Główną trudnością projektu jest znalezienie odpowiednich obszarów do sadzenia. Takich, na których drzewa będą mogły rosnąć w niezakłóconym stanie. Chcielibyśmy sadzić drzewa w miejscach publicznych, które są nierentowne i wymagają pielęgnacj i naprawy gruntów. W celu znalezienia odpowiednich obszarów, które wymagają rekultywacji, poza kontaktem z darczyńcami prywatnymi lub właścicielami nieruchomości, wskazany jest także dialog z przedstawicielami miast, wsi i innych jenostek administracyjnych. Jednym z celów projektu jest dbanie o zaniedbane, opuszczone i zniszczone miejsca oraz ich transformacja w środowiska sprzyjające rozwojowi wzajemnym połączeniom.

Dla celowych / społeczności lokalnych (Wspólnoty)

Projekt daje możliwość tworzenia nowych połączeń między ludźmi, ożywiania miejsc i planety. Projekt może być wykorzystywany jako wsparcie dla lokalnych inicjatyw i służyć jako podstawa do rozwijania relacji międzyludzkich.

Dla Matki

Projekt pomaga kultywować lokalne relacje i budować długoterminowe, zrównoważone środowisko społeczne, a także zdrowe interakcje między ludźmi a planetą.

Dla całego wszechświata

Okrąg może być postrzegany jako symbol wzajemnych połączeń, doskonałości i nieskończoności.

Dla nas (ponownie)

Wierzymy, że zasadzenie drzew w okręgu, zaspokoi ludzką potrzebę głębokiego kontaktu z naturą oraz będzie przykładem istotnej działalności wykonywanej dla społeczności i ludzkości.

For the Mother Earth

For the Earth = for Us   –   pre Matku Zem = pre Nás

The project Planet of circles’  is an international voluntary project that aims to connect people with the Planet and ‘her soul’. This connection arises, develops and grows together with the tree that is planted within the project. People get connected to the Planet by planting trees in a circle size of around 20 meters. It is a social activity as it makes people come together. The connection of roots symbolizes the connection between people.

For the Trees  –  Pre Stromy

One of the aims of our project is to rescue saplings that are located in places unsuitable for growing them and replanting them elsewhere.

For the places  –  Pre miesta (pre premenu miest, zo zanedbaných na prosperujúce)

The main difficulty of the project is to find suitable areas for planting. We would like to plant trees in public spaces that are commercially unviable and need land care and repair. We need to contact municipalities and state lands to find small areas that need rehabilitation. One of the aims of our project is to take care of neglected, abandoned and damaged places. These places should be re cultivated into thriving spaces for growth and interconnection.

For the intentional/local Communities  –  Pre zámerné Spoločenstvá

The project ‘Planet of circles’ gives an opportunity to create new connections between people, revive places and the planet. The project can be used as a support to local initiatives and serve as a ground to develop relations between people.

For the Mother  –  Pre Matku

The project helps to cultivate local relations and a long-term sustainable social environment as well as a healthy interaction between humans and the planet.

For the whole Universe  –  Pre celý Vesmír

The circle can be viewed as a symbol of interconnection, perfection and infinity.

For Us (again)  –  Pre Nás (znovu)

We believe, that for people the circle will bring fulfilling the need of deep contact with nature and a meaningful activity performed for their community and humanity.