Pre Zem, pre spojenie s Matkou Zemou

Pre Matku Zem = pre Nás – For the Earth = for Us

Projekt Planéta kruhov je medzinárodný dobrovoľnícky projekt, ktorého cieľom je prepájanie ľudí s Planétou a jej dušou. Toto prepojenie vzniká, rozvíja sa a rastie spoločne so stromčekom, ktorý je vysadený v rámci projektu. Ľudia sa prepájajú s Planétou sadením stromov v kruhu s rozmerom od 20 metrov. Je to spoločenská udalosť, pri ktorej sa (hlbšie) prepájajú aj ľudia. Stromy spoločne rastú a prepájajú sa medzi sebou koreňmi, čo symbolizuje aj prepojenie medzi ľuďmi.

Pre stromy – For the Trees

Kruh môže mať ešte aj ďalší rozmer, ktorým je záchrana stromčekov z plôch nevhodných pre ich rast, ich presadením.

Pre miesta (pre premenu miest, zo zanedbaných na prosperujúce) – For the places

Najnáročnejšou výzvou/ťažkosťou projektu je nájdenie vhodných plôch, kde stromy môžu byť (za)sadené, na ktorých môžu nerušene rásť. (Nespoliehame sa len na súkromných darcov nebo prenajímateľov), ale plánujeme/oslovujeme obecné úrady a pozemkový fond, že hľadáme malé, (komerčne obtiažne využitelné plochy), které potrebujú rekultiváciu. Jedným z cieľov nášho projektu je postarať sa o zanedbané, opustené miesta. Tieto miesta majú byť obnovené v miesta prospešné pre rast a prepájanie sa.

Pre zámerné/miestne Spoločenstvá (komunity) – For the intentional/local Communities

Projekt dáva príležitosť vytvárať nové prepojenia medzi ľuďmi, znovu oživenými miestami a planétou. Projekt ponúka podporu lokálnych iniciatív a slúži základňa pre budovanie vzťahov medzi ľuďmi.

Pre Matku – For the Mother

Projekt pomáha kultivácii lokálnych vzťahov a umožňuje tvorenie trvalo udržateľného prírodného aj sociálneho prostredia a tiež vzťahu k Planéte.

Pre celý Vesmír – For the whole Universe

Kruh symbolizuje prepojenosť, dokonalosť a nekonečnosť.

Pre Nás (znovu) – For Us (again)

Veríme, že kruh prinesie ľudom naplnenie ich potreby hlbokého prepojenia s prírodou a zmysluplnosť činnosti vykonávanej pre svoje spoločenstvo a pre ľudstvo.