Pre Zem, pre spojenie s Matkou Zemou

Pre Matku Zem = pre Nás – For the Earth = for Us

Projekt Planéta kruhov je medzinárodný dobrovoľnícky projekt, ktorého cieľom je prepájanie ľudí s Planétou a jej dušou. Toto prepojenie vzniká, rozvíja sa a rastie spoločne so stromčekom, ktorý je vysadený v rámci projektu. Ľudia sa prepájajú s Planétou sadením stromov v kruhu s rozmerom od 20 metrov. Je to spoločenská udalosť, pri ktorej sa (hlbšie) prepájajú aj ľudia. Stromy spoločne rastú a prepájajú sa medzi sebou koreňmi, čo symbolizuje aj prepojenie medzi ľuďmi.

Pre stromy – For the Trees

Kruh môže mať ešte aj ďalší rozmer, ktorým je záchrana stromčekov z plôch nevhodných pre ich rast, ich presadením.

Pre miesta (pre premenu miest, zo zanedbaných na prosperujúce) – For the places

Najnáročnejšou výzvou/ťažkosťou projektu je nájdenie vhodných plôch, kde stromy môžu byť (za)sadené, na ktorých môžu nerušene rásť. (Nespoliehame sa len na súkromných darcov nebo prenajímateľov), ale plánujeme/oslovujeme obecné úrady a pozemkový fond, že hľadáme malé, (komerčne obtiažne využitelné plochy), které potrebujú rekultiváciu. Jedným z cieľov nášho projektu je postarať sa o zanedbané, opustené miesta. Tieto miesta majú byť obnovené v miesta prospešné pre rast a prepájanie sa.

Pre zámerné/miestne Spoločenstvá (komunity) – For the intentional/local Communities

Projekt dáva príležitosť vytvárať nové prepojenia medzi ľuďmi, znovu oživenými miestami a planétou. Projekt ponúka podporu lokálnych iniciatív a slúži základňa pre budovanie vzťahov medzi ľuďmi.

Pre Matku – For the Mother

Projekt pomáha kultivácii lokálnych vzťahov a umožňuje tvorenie trvalo udržateľného prírodného aj sociálneho prostredia a tiež vzťahu k Planéte.

Pre celý Vesmír – For the whole Universe

Kruh symbolizuje prepojenosť, dokonalosť a nekonečnosť.

Pre Nás (znovu) – For Us (again)

Veríme, že kruh prinesie ľudom naplnenie ich potreby hlbokého prepojenia s prírodou a zmysluplnosť činnosti vykonávanej pre svoje spoločenstvo a pre ľudstvo.

For the Mother Earth

For the Earth = for Us   –   pre Matku Zem = pre Nás

The project Planet of circles’  is an international voluntary project that aims to connect people with the Planet and ‘her soul’. This connection arises, develops and grows together with the tree that is planted within the project. People get connected to the Planet by planting trees in a circle size of around 20 meters. It is a social activity as it makes people come together. The connection of roots symbolizes the connection between people.

For the Trees  –  Pre Stromy

One of the aims of our project is to rescue saplings that are located in places unsuitable for growing them and replanting them elsewhere.

For the places  –  Pre miesta (pre premenu miest, zo zanedbaných na prosperujúce)

The main difficulty of the project is to find suitable areas for planting. We would like to plant trees in public spaces that are commercially unviable and need land care and repair. We need to contact municipalities and state lands to find small areas that need rehabilitation. One of the aims of our project is to take care of neglected, abandoned and damaged places. These places should be re cultivated into thriving spaces for growth and interconnection.

For the intentional/local Communities  –  Pre zámerné Spoločenstvá

The project ‘Planet of circles’ gives an opportunity to create new connections between people, revive places and the planet. The project can be used as a support to local initiatives and serve as a ground to develop relations between people.

For the Mother  –  Pre Matku

The project helps to cultivate local relations and a long-term sustainable social environment as well as a healthy interaction between humans and the planet.

For the whole Universe  –  Pre celý Vesmír

The circle can be viewed as a symbol of interconnection, perfection and infinity.

For Us (again)  –  Pre Nás (znovu)

We believe, that for people the circle will bring fulfilling the need of deep contact with nature and a meaningful activity performed for their community and humanity.